تعداد ارزهای دیجیتال: 11,633
معاملات 24 ساعت: 118.07 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 EthereumX $50,850.51$139,520.87 4,061,313,014تومان نرخ دلار: 29,109 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 25 روز قبل$4,435,465,935,213 -63.55%
4,054,476,491تومان -62.71%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $139,520.87
نرخ دلار: 29,060 تومان
409.21%
2 Bitcoin $42,859$68,664.16 1,962,421,875تومان نرخ دلار: 28,580 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 27 روز قبل$1,274,831,490,851 -37.58%
1,962,421,875تومان -35.07%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $68,664.16
نرخ دلار: 28,580 تومان
41.64%
3 Ethereum $3,384.45$4,851.11 138,533,297تومان نرخ دلار: 28,557 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 27 روز قبل$569,096,553,171 -30.23%
140,263,465تومان -28.26%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 6 روز قبل
قیمت ارز: $4,756.62
نرخ دلار: 29,488 تومان
18.55%
4 Tether $1.00$1,000,000,000,000,000 30,470,000,000,000,000,000تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$78,558,525,433 -99.99%
33,036تومان -10.00%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
1,754,440,000,000,000,132,120,576%
5 Binance Coin $469.37$687.59 15,488,105تومان نرخ دلار: 22,525 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 28 روز قبل$109,326,035,065 -31.73%
19,340,283تومان -27.85%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $656.27
نرخ دلار: 29,470 تومان
3.96%
6 Solana $146.59$259.62 7,323,552تومان نرخ دلار: 28,208 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 2 ماه و 1 روز قبل$77,937,595,490 -43.53%
7,323,552تومان -40.49%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $259.62
نرخ دلار: 28,208 تومان
2.71%
7 USD Coin $1.00$1,000,000,000,000,000 30,470,000,000,000,000,000تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$43,131,212,507 -99.99%
33,034تومان -9.98%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
159,256,000,000,000,000,000%
8 Cardano $1.26$3.09 84,440تومان نرخ دلار: 27,260 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 4 ماه و 5 روز قبل$95,025,501,146 -59.08%
84,440تومان -55.37%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
4 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $3.09
نرخ دلار: 27,260 تومان
4.11%
9 HEX $0.222721$0.51 14,156تومان نرخ دلار: 27,722 تومان ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 18 روز قبل$84,432,940,714 -56.38%
9,412تومان -29.65%
۰۱ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.340386
نرخ دلار: 27,652 تومان
3.77%
10 XRP XRP $0.772343$23,088,869.90 702,340,333,637تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$131,118,843,450 -99.99%
39,682تومان -42.14%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $1.69
نرخ دلار: 23,402 تومان
47,322,600%
11 Terra Terra $76.22$103.35 3,097,358تومان نرخ دلار: 29,969 تومان ۰۶ دی ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$36,218,320,525 -26.24%
3,100,355تومان -26.91%
۰۶ دی ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $103.35
نرخ دلار: 29,969 تومان
1.49%
12 Polkadot Polkadot $26.34$54.99 1,538,294تومان نرخ دلار: 27,970 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 2 ماه و 3 روز قبل$53,212,483,900 -52.09%
1,538,294تومان -49.08%
۱۳ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $54.99
نرخ دلار: 27,970 تومان
1.87%
13 Avalanche Avalanche $93.33$146.25 4,223,274تومان نرخ دلار: 28,877 تومان ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 16 روز قبل$30,177,065,844 -36.18%
4,223,274تومان -34.29%
۳۰ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 16 روز قبل
قیمت ارز: $146.25
نرخ دلار: 28,877 تومان
1.06%
14 Dogecoin Dogecoin $0.158428$0.73 16,339تومان نرخ دلار: 22,350 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 30 روز قبل$88,680,824,303 -78.32%
9,247تومان -49.06%
۰۶ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $0.338028
نرخ دلار: 27,356 تومان
3.22%
15 Shiba Inu Shiba Inu $0.000030$0.00008 2تومان نرخ دلار: 28,095 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 2 ماه و 10 روز قبل$41,018,900,265 -65.48%
2تومان -62.99%
۰۶ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $0.000087
نرخ دلار: 28,140 تومان
1.39%
16 Polygon Polygon $2.21$2.92 87,597تومان نرخ دلار: 29,966 تومان ۰۶ دی ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$20,396,656,793 -24.09%
87,597تومان -24.69%
۰۶ دی ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $2.92
نرخ دلار: 29,966 تومان
0.80%
17 Binance USD Binance USD $1.00$4.30 102,652تومان نرخ دلار: 23,830 تومان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 6 ماه و 23 روز قبل$14,644,568,329 -76.77%
32,960تومان -9.75%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $0.998198
نرخ دلار: 33,020 تومان
0.54%
18 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.497751$0.96 28,773تومان نرخ دلار: 29,669 تومان ۰۳ آذر ۱۴۰۰ 1 ماه و 13 روز قبل$22,716,022,301 -48.67%
28,773تومان -48.57%
۰۳ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $0.969806
نرخ دلار: 29,669 تومان
0.86%
19 Chainlink Chainlink $24.53$52.40 1,180,802تومان نرخ دلار: 22,533 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 28 روز قبل$21,871,752,692 -53.17%
1,080,879تومان -32.51%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $37.83
نرخ دلار: 28,565 تومان
0.79%
20 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $42,842.90$89,500.60 2,612,970,276تومان نرخ دلار: 29,195 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 20 روز قبل$15,883,347,952 -52.13%
2,612,970,276تومان -51.25%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $89,500.60
نرخ دلار: 29,195 تومان
0.54%
21 Uniswap Uniswap $16.78$9,365,398,752.06 284,989,084,025,240تومان نرخ دلار: 30,430 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$22,591,622,401 -99.99%
811,116تومان -38.48%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $28.37
نرخ دلار: 28,585 تومان
255,112,000%
22 TerraUSD TerraUSD $1.00$154.03 4,308,765تومان نرخ دلار: 27,972 تومان ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ 4 ماه و 9 روز قبل$10,388,157,439 -99.34%
33,032تومان -9.87%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,020 تومان
0.10%
23 Algorand Algorand $1.50$744,154,242.21 22,644,613,590,698تومان نرخ دلار: 30,430 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$13,439,362,845 -99.99%
80,017تومان -43.96%
۲۷ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $2.74
نرخ دلار: 29,125 تومان
204,287,000%
24 Litecoin Litecoin $135.80$410.28 9,256,352تومان نرخ دلار: 22,561 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 28 روز قبل$25,796,522,602 -66.89%
9,256,352تومان -56.38%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 28 روز قبل
قیمت ارز: $410.28
نرخ دلار: 22,561 تومان
0.97%
25 NEAR Protocol NEAR Protocol $15.42$17.59 516,753تومان نرخ دلار: 29,363 تومان ۱۴ دی ۱۴۰۰ 3 روز قبل$9,904,168,620 -12.35%
516,718تومان -11.26%
۱۴ دی ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $17.59
نرخ دلار: 29,363 تومان
0.44%
26 Dai Dai $0.998669$37.80 926,359تومان نرخ دلار: 24,502 تومان ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ 7 ماه و 1 روز قبل$9,387,892,656 -97.35%
42,510تومان -30.16%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $1.39
نرخ دلار: 30,444 تومان
0.002%
27 Cosmos Cosmos $39.41$44.69 1,242,759تومان نرخ دلار: 27,805 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 17 روز قبل$9,882,970,768 -11.80%
1,279,001تومان -8.37%
۱۴ دی ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $43.55
نرخ دلار: 29,360 تومان
0.38%
28 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $399.09$198,479,925,109.32 6,044,706,119,204,474تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$66,171,059,189 -99.99%
37,937,595تومان -68.72%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 23,339 تومان
163,116,000%
29 TRON TRON $0.070778$11.83 360,706تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$14,501,092,591 -99.40%
360,706تومان -99.41%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $11.83
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.37%
30 Fantom Fantom $2.77$3.47 97,350تومان نرخ دلار: 28,000 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 2 ماه و 10 روز قبل$8,063,082,565 -20.12%
97,499تومان -15.32%
۰۶ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $3.46
نرخ دلار: 28,119 تومان
0.27%
31 Stellar Stellar $0.265846$35.98 1,096,594تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$16,854,691,072 -99.26%
1,096,594تومان -99.27%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $35.98
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.27%
32 Decentraland Decentraland $3.30$5.90 174,216تومان نرخ دلار: 29,494 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 1 ماه و 12 روز قبل$9,491,317,014 -43.99%
174,216تومان -43.54%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $5.90
نرخ دلار: 29,494 تومان
0.36%
33 Internet Computer Internet Computer $29.75$621.16 14,416,645تومان نرخ دلار: 23,209 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 28 روز قبل$53,006,960,942 -95.20%
1,612,627تومان -45.14%
۱۷ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $57.47
نرخ دلار: 28,060 تومان
2.15%
34 Lido stETH Lido stETH $3,361.97$4,823.69 137,788,780تومان نرخ دلار: 28,565 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 27 روز قبل$6,975,174,148 -30.30%
139,011,340تومان -28.10%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 6 روز قبل
قیمت ارز: $4,732.46
نرخ دلار: 29,374 تومان
0.22%
35 FTX Token FTX Token $38.14$85.01 2,419,409تومان نرخ دلار: 28,458 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 28 روز قبل$9,654,039,687 -55.13%
1,916,098تومان -40.82%
۰۴ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $69.69
نرخ دلار: 27,491 تومان
0.43%
36 Hedera Hedera $0.290597$152,465,701.45 4,639,531,295,132تومان نرخ دلار: 30,430 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$12,304,536,833 -99.99%
1,410,411تومان -99.38%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $46.28
نرخ دلار: 30,470 تومان
119,665,000%
37 VeChain VeChain $0.081562$253,655.21 7,712,386,775تومان نرخ دلار: 30,405 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$16,376,826,084 -99.99%
7,712,386,775تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $253,655.21
نرخ دلار: 30,405 تومان
0.22%
38 Filecoin Filecoin $32.62$213,168,078,626.91 6,492,033,834,582,743تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$12,304,536,833 -99.99%
1,967,774تومان -50.70%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $68.85
نرخ دلار: 28,579 تومان
1,267,640,000%
39 Axie Infinity Axie Infinity $77.51$165.58 4,666,148تومان نرخ دلار: 28,180 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 2 ماه و 1 روز قبل$9,750,591,104 -53.18%
4,666,148تومان -50.61%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
2 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $165.58
نرخ دلار: 28,180 تومان
0.33%
40 The Sandbox The Sandbox $5.12$8.51 250,646تومان نرخ دلار: 29,440 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 1 ماه و 12 روز قبل$6,681,829,398 -39.82%
250,987تومان -39.31%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 12 روز قبل
قیمت ارز: $8.51
نرخ دلار: 29,480 تومان
0.24%
41 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $42,845.05$69,123.68 1,974,725,427تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 27 روز قبل$7,095,111,259 -38.01%
1,974,725,427تومان -35.49%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $69,123.68
نرخ دلار: 28,568 تومان
0.23%
42 Theta Network Theta Network $4.35$23,865,540,571.27 726,825,038,098,296تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$14,282,879,935 -99.99%
238,218تومان -45.69%
۱۸ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 28 روز قبل
قیمت ارز: $8.47
نرخ دلار: 28,100 تومان
1,036,240,000%
43 Toncoin Toncoin $3.45$5.83 170,326تومان نرخ دلار: 29,179 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 25 روز قبل$0 -40.74%
170,326تومان -39.63%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $5.83
نرخ دلار: 29,179 تومان
0%
44 Elrond Elrond $208.22$542.80 15,814,595تومان نرخ دلار: 29,135 تومان ۰۲ آذر ۱۴۰۰ 1 ماه و 14 روز قبل$9,689,533,646 -61.63%
15,814,595تومان -60.85%
۰۲ آذر ۱۴۰۰
1 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $542.80
نرخ دلار: 29,135 تومان
0.36%
45 Ethereum Classic Ethereum Classic $31.48$120,965,589,925.43 3,684,007,041,179,103تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$15,597,820,852 -99.99%
1,817,909تومان -48.51%
۱۸ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 28 روز قبل
قیمت ارز: $64.67
نرخ دلار: 28,107 تومان
691,377,000%
46 Helium Helium $39.22$54.83 1,591,480تومان نرخ دلار: 29,025 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 25 روز قبل$5,385,214,683 -28.46%
1,591,480تومان -26.73%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $54.83
نرخ دلار: 29,025 تومان
0.17%
47 Tezos Tezos $4.37$12,887,679,328.33 392,494,273,944,424تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$7,487,281,523 -99.99%
255,710تومان -49.17%
۱۲ مهر ۱۴۰۰
3 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $9.10
نرخ دلار: 28,100 تومان
487,088,000%
48 Monero Monero $202.00$805,883,220,740.82 24,543,173,487,661,964تومان نرخ دلار: 30,455 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$8,658,968,282 -99.99%
11,619,541تومان -48.31%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
8 ماه قبل
قیمت ارز: $512.12
نرخ دلار: 22,689 تومان
631,458,000%
49 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $3.76$582,719.40 17,725,741,614تومان نرخ دلار: 30,419 تومان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$3,711,375,928 -99.99%
17,725,741,614تومان -99.99%
۲۳ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $582,719.40
نرخ دلار: 30,419 تومان
0.14%
50 Harmony Harmony $0.302757$28.59 871,261تومان نرخ دلار: 30,470 تومان ۲۴ آذر ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$3,697,648,125 -98.94%
871,261تومان -98.96%
۲۴ آذر ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $28.59
نرخ دلار: 30,470 تومان
0.08%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.